11 กรกฎาคม 2562 สทน.ชูงานวิจัยใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาชนะไบโอพลาสติกทนร้อนย่อยสลายได้

ที่มา: https://www.naewna.com/local/425575

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดเสวนาหัวข้อสิ่งแวดล้อมไทย… ใครคือ “HERO” โดยมีนพ. วีรฉัตร กิตติรัตน์ไพบูลย์ กก.ผจก.บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ดร.เกศินี เหมวิเชียร นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ สทน. น.ส.เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง/ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ และนายวรวัฒน์ สภาวสุ กลุ่มTrash Hero Bangkok ร่วมเสวนา ที่อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้อำนวยการ สทน.กล่าวว่าในสายตาของประชาชนทั่วไปเห็นว่าเรื่องนิวเคลียร์เป็นประเด็นอ่อนไหว และทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้ง่าย ฉะนั้นไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมในเรื่องใดๆ สิ่งที่สทน. ให้ความสำคัญและระมัดระวังอย่างยิ่งคือ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศไทย ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สทน.ดำเนินการในสองลักษณะ คือ การรักษาและพัฒนาสภาพของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและการตรวจ/ควบคุมปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ เช่น การใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในน้ำทิ้งจากชุมชนและโรงพยาบาลเพื่อป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาอีกหลายด้านที่มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สทน. กล่าวว่าจากความรุนแรงของปัญหาขยะล้นโลกได้ผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่า ไบโอพลาสติก (Bioplastic) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผลิตขึ้นจากพืชซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันเทศ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการทนความร้อน และราคาที่สูง จึงทำให้การนำไปใช้งานยังคงอยู่ในวงจำกัด  สทน.จึงได้นำกระบวนการทางรังสีมาช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งปกติเมื่อได้รับความร้อนจะเริ่มอ่อนตัวที่อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส  แต่เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางรังสีในสภาวะที่เหมาะสมจะทำให้คงรูปและใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น